บุคคลากร

นายวราคม วงศ์ชัย
ประธานสาขา
วท.บ.(เคมีอุตสาหกรรม),
วศ.ม.(วิศวกรรมพลังงาน)
ผศ.ดร.รวิภา ยงประยูร
เลขานุการสาขาวิชา
วท.บ.(วัสดุศาสตร์), วท.ม.(พลังงานทดแทน),
วท.ด(พลังงานทดแทน)
ผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์
กรรมการสาขา
วส.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.ด.พลังงานทดแทน
ดร.ธานินทร์ คูพูลทรัพย์
กรรมการสาขา
วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร), พบ.ม.(สถิติประยุกต์),
Ph.D.(Technology Management)
นายพรชัย เอี่ยมสาย
กรรมการสาขา
(อาจารย์พิเศษ)
นายอดิศร ถมยา
อาจารย์ประจำสาขา (ลาศึกษาต่อ)
วท.บ.(ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์),
วศ.ม.(วิศวกรรมพลังงาน)
Show More
น.ส.อันธิกา ปิ๋วสวัสดิ์
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานสู่ชุมชน
นายวรานนท์ อินต๊ะธรรม
นักวิจัย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานสู่ชุมชน
Show More

กรรมการบริหารสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน จากหน่วยงานภายนอก

นายพันธวัฒน์ ไชยวรรณ์
ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน
นางสายธาร ประสงค์ความดี
พลังงานจังหวัดลำปาง
กระทรวงพลังงาน
Show More

© 2013 by Energy Technology Program /20171030

Website is designed to support applications with firefox browser.

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

119 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100

โทรศัพท์ 087-7270749  แฟกซ์ 054-241079

อีเมล์ ecrc-lpru@live.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now