หลักสูตร

 

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557

 

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย        : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
ภาษาอังกฤษ    : Bachelor of Science Program in Energy Technology

 

2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม    : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีพลังงาน)
ชื่อย่อ        : วท.บ. (เทคโนโลยีพลังงาน)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม    : Bachelor of Science (Energy Technology)
ชื่อย่อ        : B.S. (Energy Technology)

 

3. หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                                    ไม่น้อยกว่า     125      หน่วยกิต

 

4. โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                                    ไม่น้อยกว่า     125      หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                       ไม่น้อยกว่า     30        หน่วยกิต
1.1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                                              12-15   หน่วยกิต
1.2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                        3-9      หน่วยกิต
1.3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                         3-9      หน่วยกิต
1.4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                     2-9      หน่วยกิต
        
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                         ไม่น้อยกว่า     89        หน่วยกิต
2.1. กลุ่มวิชาเนื้อหา                                             ไม่น้อยกว่า     82        หน่วยกิต
2.1.1. วิชาบังคับ                                                                     61        หน่วยกิต
2.1.2. วิชาเลือก                                                  ไม่น้อยกว่า     21        หน่วยกิต
2.2. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                            7         หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                           ไม่น้อยกว่า      6         หน่วยกิต

 

5. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. นักเทคโนโลยีด้านพลังงาน    

  2. นักการจัดการและอนุรักษ์พลังงานในอาคาร/อุตสาหกรรม    

  3. นักการตลาดด้านวัสดุ อุปกรณ์ทางด้านพลังงาน

  4. ผู้ตรวจติดตามการใช้พลังงานในอาคาร/อุตสาหกรรม

  5. ผู้ติดตั้ง ดูแล หรือบำรุงรักษาระบบด้านพลังงาน

6. เครือข่ายความภายร่วมมือ

          1. MOU - สวทช. กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

          2. MOU - HTW Berlin ,Germany กับ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

3. MOU - สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน กับ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

 

© 2013 by Energy Technology Program /20171030

Website is designed to support applications with firefox browser.

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

119 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100

โทรศัพท์ 087-7270749  แฟกซ์ 054-241079

อีเมล์ ecrc-lpru@live.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now