ความเป็นมาของสาขาเทคโนโลยีพลังงาน

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

 

          ในปัจจุบันพลังงานถือเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ทำให้ทุกหน่วยงานมุ่งให้ความสำคัญของเรื่องพลังงานและผลกระทบของพลังงานที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งรัฐบาลได้มีการสนับสนุนและส่งเสริมในเรื่องการจัดหาแหล่งพลังงานใหม่ การจัดการด้านพลังงาน เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและในปัจจุบันภาครัฐได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ของชาติด้านพลังงานขึ้นมา โดยจะเห็นว่ามีการออกกฎหมายและนโยบายต่างๆ มากมาย  ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ด้านพลังงาน เครื่องจักรกลและสิ่งแวดล้อมในทุกภาคส่วน รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยสามารถบูรณาการความรู้ให้สอดคล้องกับท้องถิ่น และระบบอุตสาหกรรมในภูมิภาค ทั้งนี้เพื่อให้สามารถรองรับแผนยุทธศาสตร์พลังงานทั้งในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ​

​​

          ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ปัญหาวิกฤตการณ์ทางพลังงาน ปัญหาโลกร้อน ปัญหาการกีดกันทางการค้าด้วยเงื่อนไขการรักษาสิ่งแวดล้อม ปัญหาการสร้างระบบประกันคุณภาพทางด้านต่างๆ และการต้องพึ่งพาเทคโนโลยีรวมถึงทรัพยากรบุคคลจากต่างประเทศ ปัญหาการจัดการพลังงานในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม ปัญหาการจัดการของเสียจากชุมชนและอุตสาหกรรมเพื่อผลิตเป็นพลังงานที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ ล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ทำให้มีความต้องการผู้ที่มีความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่มีศักยภาพสูงในการประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎี การศึกษาวิจัย และองค์ความรู้ใหม่ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง และการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงกลายเป็นที่มาของ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง​

 

ปรัชญา

 

          ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการในวิชาชีพด้านเทคโนโลยีพลังงาน จัดการและอนุรักษ์พลังงาน เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา และสามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้

 

  1. มีความรู้ ความสามารถ ทางด้านเทคโนโลยีพลังงานทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อันเป็นพื้นฐานการประกอบอาชีพที่ดีในสังคมและเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น

  2. มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ ควบคุม ดำเนินงานด้านพลังงานที่มีประสิทธิภาพความสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์และพัฒนา ด้านพลังงานที่สอดคล้องกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศ

  3. มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเพื่อเป็นบุคลากรยุคใหม่ ที่มีจิตอาสามีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ ภายใต้จิตสำนึกที่ดี ต่อสังคมส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม 

 

© 2013 by Energy Technology Program /20171030

Website is designed to support applications with firefox browser.

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

119 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100

โทรศัพท์ 087-7270749  แฟกซ์ 054-241079

อีเมล์ ecrc-lpru@live.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now